Vedtægter

Vedtægter for
Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

§ 1
Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Stk. 2
Foreningens virkeområde er Nørrebro, postdistrikt 2200, København N.

§ 2
Foreningens formål

Stk. 1
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og styrke interessen for Nørrebros historie og lokale identitet. Dette gøres ved at arrangere foredrag, byvandringer, ekskursioner, udstillinger og andre events samt ved udgivelse af publikationer.

Stk. 2
Desuden er foreningens formål at indsamle, registrere og bevare lokalhistorisk materiale med relevans for Nørrebros historie og samtid.

Stk. 3
Arkivalierne er tilgængelige for offentligheden. Dog kan arkivalierne belægges med klausuler i overensstemmelse med den almindelige praksis på området, og bestyrelsen drager ansvar for, at eventuelle klausuler i adgangen til materialet overholdes.

Stk. 4
Bestyrelsen har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares på betryggende vis samt at offentligheden har adgang til arkivalierne i en fast åbningstid, mindst en gang månedligt, eller efter aftale.

§ 3
Medlemmer

Stk. 1
Enhver interesseret kan optages som medlem af foreningen.

Stk. 2
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som medlem med rettigheder svarende til ét medlemskab. Dvs. medlemskabet berettiger til én stemme på generalforsamlingen.

Stk. 3
Par boende på samme folkeregistreradresse kan tegne et husstandsmedlemskab i foreningen. Et husstandsmedlemskab giver ret til to stemmer på generalforsamlingen.

§ 4
Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal og skal indkaldes skriftligt mindst 2 uger før afholdelse.

Stk. 3
Ethvert medlem af foreningen, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. A. Valg af formand
  B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  C. Evt. valg af suppleant(er) til bestyrelsen
  D. Valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Stk. 5
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen (til pkt. 4), skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Stk. 6
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, og generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne skriftligt begærer det. Indvarsling som for en ordinær generalforsamling (§ 4, stk. 2).

(§4 stk. 2 ændret på generalforsamling den 29. marts 2017)

§ 5
Bestyrelsen

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling med en næstformand, kasserer og evt. sekretær.

Stk. 2
Desuden kan vælges op til 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 3
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Suppleanten/suppleanterne er på valg hvert år.

§ 6
Økonomi

Stk. 1
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent. Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet. Ved indmeldelse i foreningen efter 1. oktober anses kontingentbetalingen også at være dækkende for det efterfølgende kalenderår.

Stk. 3
I økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formanden og kasserer i fællesskab.

Stk. 4
Regnskabet revideres af 1 på generalforsamlingen valgt revisor og forelægges på den årlige, ordinære generalforsamling til godkendelse.

(§6 stk. 1 ændret på generalforsamlingen den 29. marts 2017)

§ 7
Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsændringer kræver tilstedeværelse af mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling og 2/3 af de fremmødte stemmer. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kræver mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 8
Foreningens opløsning

Stk. 1
Foreningens opløsning kan kun finde sted, hvis det bliver vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger af mindst 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning overgår arkivalier m.m. til Københavns Stadsarkiv, mens fotos, genstande m.m. overgår til Københavns Museum således at materialernes offentlighed er garanteret.

Stk. 3
Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde i København efter den nedlæggende generalforsamlings beslutning.


Vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2012. Ændringer i § 4, stk. 2 og § 6, stk. 1, vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2017.

Foto fra arkivet

Nørrebrogade, set fra Dr. Louises Bro

Nørrebrogade, set fra Dr. Louises Bro. (Se flere billeder fra Nørrebro).

Vidste du at ...

Nørrebrogade fra Runddelen og ud til Nørrebro Station hed Lygtevej indtil 1873?

Bliv medlem

Ved at blive medlem af Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv støtter du foreningens arbejde for at udbrede kendskabet til og styrke interessen for Nørrebros historie og lokale identitet. Du modtager ved indmeldelse det nyeste årsskrift, som hver år i februar udsendes til foreningens medlemmer. Som medlem har du også mulighed for at deltage i foreningens arrangementer.

Nyhedsbrev

Abonnér på foreningens nyhedsbrev og bliv orienteret om byvandringer, foredrag og udgivelser: